ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ    “Файн Дизайн и партньори” ООД наричано по-долу за краткост “Администратор”  или “Дружеството”, осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни(ОРЗД). Изготвихме настоящата Политика за поверителност в изпълнение на принципа за прозрачност и с цел да Ви информирме за всички аспекти на обработка на личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка. Ще извършваме периодичен преглед и анализ на тази Политика и в случай на промени в начина, по който обработваме лични данни или изменения в правната рамка на дейността ни, ще изменим Политиката, а промените ще бъдат публикувани на нашия уебсайт.

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование “Файн Дизайн и партньори” ООД 
ЕИК/БУЛСТАТ BG203242085 
Седалище и адрес на управление гр. София ,ул.Мария Луиза 92 
Телефон 0887318648 
E-mail office@roomdesign.bg
Уебсайт https:www.roomdesign.bg 


Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование Комисия за защита на личните данни 
Адрес за кореспонденция  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Интернет страница www.cpdp.bg 


Според ОРЗД Дружеството не е задължено да определи длъжностно лице
по защита на данните.

Кои категории лични данни обработваме?

    Събираме личните данни директно от Вас по повод осъществен контакт с Дружеството за сключване и изпълнение на договор или предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор за предлаганите от нас услуги.
    Обработваме следните категории лични данни:
- Идентификационни данни- имена, национален идентификационен номер, 
данни от документ за самоличност, електронна поща, телефонен номер; 
- Данни относно икономическата идентичност - номер на банкова сметка, в 
случай на плащане по банков път.
    В нашия уебсайт можем да събираме информация посредством бисквитки(cookies) и подобни технологии, за повече информация моля вижте Политиката за бисквитки. При осъществяване на основната ни дейност не събираме, нито обработваме по друг начин специални категории данни за нашите клиенти и не предлагаме услуги на информационното общество пряко на деца. 
    Дружеството не прилага автоматизирано вземане на решения, включително 
създаване на личностни и потребителски профили и не използва данните за 
целите на маркетинга. 

Какви са целите и основанията на обработването?

    Събираме и обработваме Вашите лични данни за следните цели:
- предоставяне на услуги чрез уебсайта на дружеството - за заявки и запитвания за услуги и за отдалечен достъп до клиентски профил;
- индивидуализация на страна по договор и обезпечяване на изпълнение на сключен договор;
- счетоводни цели;
- защита на информационната сигурност.

    В случай, че се наложи обработване на данните за цели, които са различни от първоначалните, за които данните са били събрани, ще издвършим анализ на съвместимост с първоначалната цел и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.
    Предоставянето на лични данни за индивидуализация на субекта на данни, когато целта на обработка е за изпълнение на договор или за предприемане на стъпки преди сключване на договор и за изпълнение на законови задължения на дружеството е задължително. Без тези данни не бихме могли да отговорим на изискванията на приложимото законодателство за документиране на стопанските операции.
    Съгласно ОРЗД обработваме лични данни на следните правни основания:
- за изпълнение на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор;
    Когато изпращате запитване относно интериорно проектиране или относно реализацията на конкретен Ваш проект чрез формата на нашия уебсайт предоставянето на данни се основа на Ваше искане и ние ще го считаме за заявен интерес към предоставяните от нас услуги, т.е. действие преди сключване на договор, независимо дали такъв ще бъде сключен.
- спазване на законово задължение, което се прилага спрямо нас като търговско дружество;
    Като данъчно задължено лице ние обработваме данни за данъчни и счетоводни цели по реда и сроковете, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
- за целите на легитимните ни интереси.
    Възможно е да обработваме лични данни, за да защитим наши права и интереси, например при осигуряване на мрежова и информационна сигурност, посредством доставчици на технологии и услуги за сигурност.
    Когато обработваме лични данни на основание легитимен интерес ще извършваме тест за баланс на интереси, за да сме сигурно, че легитимният ни интерес има предимство спрямо правата на субектите на данни. 


Колко време пазим Вашите лични данни?

    Минимален срок за съхранение на лични данни обработвани във връзка с изпълнение на договор е 5 години, считано от датата на прекратяване на договора, с оглед защита в случай на спорове и установяване, упражняване или защита на правни претенции.
    С оглед изпълнение на законови задължения, документи, съдържащи лични данни, които имат значение за счетоводството и данъчния и осигурителен контрол подлежат на съхранение в законовите срокове:

          - носители на счетоводна информация - 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; 

          - счетоводни регистри - и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. 

    Ние съхраняваме личните данни, предоставени във връзка с използване на услугата “запитване относно интериорно проектиране” и услугата “запитване относно реализация” не повече от 1 година след приключване на кореспонденцията, когато въз основа на тази комуникация не е сключен договор.

На кого предаваме Вашите лични данни?

     Възможно е да предоставим личните Ви данни на други администратори, например публични органи в случаи на проверка, а също и на обработващи от наше име лични данни, в отношенията си с които прилагаме клаузи за конфиденциалност и защита на личните данни, например счетоводители, доставчици на IT услуги.
     Не извършваме трансфер на лични данни към трети държави.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви
данни

     Съгласно ОРЗД като субект на лични данни Вие имате следните права:
- Право да бъдете информирани кой, как и защо обработва данните Ви;
- Право на достъп до данните;
- Право на коригиране на данните;
- Право на изтриване на данните;
- Право на ограничаване на данните;
- Право на преносимост;
- Право на възражение;
- Право да оттеглите съгласието си, когато личните Ви данни се обработват само
на това правно основание;
- Право на жалба пред Надзорния орган.

     Изброените права могат да бъдат упражнени при условията, посочени в ОРЗД. Упражняването на съответното право може да бъде поставено в зависимост от обстоятелства като вида на данните, основанието за обработване, целта на обработване, обема и начина на съхранение.
    Можете да подадете искане за упражняване на правата си като субект на данни на физическия или електронен адрес на дружеството. Администраторът е длъжен да отговори на искането Ви в рамките на 1 (един) месец. В зависимост от правната и фактическа сложност на искането, този срок може да бъде удължен с още 2 (два) месеца, за което ще бъдете надлежно уведомени.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

С настоящата Политика целим да информираме потребителите на този сайт, че сайтът използва бисквитки (cookies), а също така какво представляват бисквитките, какви бисквитки използваме и как можете да ги управлявате или да се откажете от тях.

КАКВО СА БИСКВИТКИТЕ(COOKIES)?

Бисквитките (cookies) са малки файлове с данни, които се поставят във Вашето устройство(компютър, мобилен телефон, таблет или друго) от Вашия браузър. Те се използват, за да могат уебсайтът ни да функционира по-лесно и сигурно, като може да подпомагат различни процеси като навигиране, пренос на данни и сигурност. Когато използваме бисквитки на нашия сайт ние не събираме информация за Вас, която може да се използва за маркетингови цели и не извършваме проследяване на Вашата Интернет активност.


КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ?


В зависимост от организацията, която управлява сървъра или домейна, от който се изпращат бисквитките, те могат да бъдат „бисквитки на първа страна“(бисквитки, чийто източник е сайтът, който посещавате) и бисквитки на трета страна (бисквитки, чийто източник е друг сайт).
В зависимост от продължителността на съхранение на бисквитката на устроството бисквитките биват сесийни и постоянни.
Сесийните(временни) бисквитки са предназначени да събират и съхраняват данни, докато потребителят има достъп до уебсайта. След като потребителят затвори браузъра си, сесийната бисквитка се изтрива.
Постоянните(проследяващи) бисквитки се съхраняват на устройството за по-дълъг период и могат да бъдат достъпни и управлявани за период от време, определен от източника на бисквитката, който може да варира от минути до няколко години.
Бисквитките на първа страна или така наречените основни бисквитки са от съществено значение, за да могат посетителите на сайта да преминават от една страница на друга, а също така осигуряват достъп до функции като създаване на профил при регистрация и достъп до различни приложения.
Основните бисквитки са сесийни бисквитки, което означава, че се съхраняват на Вашето устройство за времето на посещението на сайта ни или до затваряне на браузъра, а след това биват заличени.
Не можем да гарантираме правилното използване на сайтa без използването на основни бисквитки.
Таблицата по-долу представя информация за бисквитки на първа страна, използвани на тази страница:

Име на бисквитката Източник Цел на бисквитката Продължителност

 

Таблицата по-долу представя информация за бисквитки на трета страна, използвани на тази страница:

Име на бисквитката Източник Цел на бисквитката Продължителност
NID Google.com

Запазва уникален идентификационен номер за запомняне на

предпочитанията, а понякога и за персонализиране на реклами

6 месеца


КАК ДА КОНТРОЛИРАМЕ БИСКВИТКИТЕ?


Ако не желаете да приемате бисквитки, можете да ги деактивирате от настройките на използвания от Вас браузър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. За повече информация, посетете официалния сайт на производителя на Вашия браузър.
Някои уеб браузъри блокират бисквитки от "трета страна" по подразбиране, а други имат опции за ограничаването им.
Важно е да знаете, че деактивирането на бисквитки на първа страна, може да доведе до нарушения във функционалността на страницата ни и невъзможност за използване на услугите, предоставяни на нашия сайт.
Повече информация за това как да управлявате бисквитки можете да намерите на www.allaboutcookies.org.
Когато използвате нашия сайт е възможно да бъдете насочени към други сайтове за търсене, плащане или за повече информация. Тези сайтове може да използват техни собствени бисквитки. Ние не носим отговорност за контрола, съдържанието и управлението на бисквитките на страници, които се достъпват чрез препратки.
Научете повече за това кои сме ние, как можете да се свържете с нас и как обработваме данни в секциите “Контакти” и “Политика за поверителност”.